Engures ev. lut.
draudze

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un,
kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 1. Jāņa 4:16.

12. oktobris 2017

PROJEKTS “ĒRĢELNIEKI”

Draudzes nama "Ērģelnieki" atjaunošana

Engures evaņģēliski luteriskās draudzes (turpmāk – Draudze) Padome 2016.gada maijā izsludināja konkursu draudzei piederošā nama “Ērģelnieki” rekonstrukcijas/pārbūves tehniskā projekta izstrādei, nolūkā izvēlēties arhitektu biroju, kas spētu atjaunot ēku, saglabājot tās vēsturisko matojumu. Draudze izvēlējās 4 arhitektu birojus, kam nosūtīja iepirkuma dokumentu ar aicinājumu.

Uz Draudzes Padomes aicinājumu cita starpā laipni atsaucās arī Latvijā ievērojamās un starptautiski atzītās arhitektes Zaigas Gailes arhitektu birojs. Draudze kā  personīgu Zaigas Gailes ziedojumu Engures evaņģēliski luteriskā draudzei saņēma SIA „ZAIGAS GAILES BIROJS” (http://www.zgb.lv/lv/) izstrādātu atjaunošanas projekta izstrādes priekšlikumu ēku ansamblim „Ērģelnieki” Engurē, Engures novads, kas ietver  gan ar Būvvaldi saskaņotu atjaunošanas projektu, celtnes Arhitektoniski – māksliniecisko izpēti, kā arī celtnes atjaunošanas metodiku. Atjaunošanas projekta priekšlikumā Zaiga Gaile min, ka 1804. gadā celtā guļbūve ir “izcils Kurzemes tradicionālās arhitektūras piemineklis ar augstu autentiskuma pakāpi. Tādas koka celtnes ir liels retums Latvijas teritorijā.”

Draudzes Padome 2016. gada 10. jūlija sēdē kā piemērotāko atbalstīja SIA „ZAIGAS GAILES BIROJS” izteikto piedāvājumu.

 

Dāsnais ziedojums mūsu mazai piejūras draudzei ar nedaudz virs 100 aktīvu draudzes locekļu un ap 7000 EUR lielu ikgadējo budžetu, no kā lielākā daļa ir ieņēmumi no zemes nomas fiziskām un juridiskām personām,  ir vārdos neaprakstāma, negaidīta un nenovērtējama Dieva svētība. Neticami, ka starp Zaigas Gailes veidotajiem ievērojamajiem darbiem, tādiem kā koka māja Rīgā Berga bazārā, Kalnciema ielas ēkas, Ķīpsalas Ģipša fabrika, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku māja varētu ierindoties arī Engurē esošā Draudzes īpašums “Ērģelnieki”.

Īpašu iedvesmu mūsu sapņu piepildīšanai, Ērģelnieku atjaunošanai radījām gan, tiekoties ar Zaigu Gaili personīgi “Ērģelniekos”, gan Zaigas pavadībā apmeklējot 2013.gadā ekspluatācijā nodoto, tuvu orģinālam atjaunoto 19.gs. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas koka ēku Rīgā, Lāčplēša ielā, kuras projekts 2014. gada maijā Latvijas arhitektūras Gada skatē ieguvis Latvijas Arhitektūras Lielo gada balvu.

Jau pirms darāmo darbu tāmes saņemšanas apzinājāmies, ka projekta kopējās izmaksas būs augstas.

Līdz šim paveiktais projekta īstenošanā

  • Organizētas talkas “Ērģelnieku” un tās pieguļošās teritorijas sakopšanai, gatavojot īpašumu būvdarbiem.
  • Saņemts atbalsts līdzfinansējuma saņemšanai projekta “Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās”.

Draudzes Padome sagatavoja un iesniedza iesniegumu projekta “Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās”, kas atrastos ēkā “Ērģelnieki”, līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Ar 2016. gada 7. septembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu draudzes projekts “Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās” atzīts par atbilstošu publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, piešķirot iespēju saņemt 18 000 EUR līdzfinansējumu. Projekta “Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās”, kas ir daļa no kopējā “Ērģelnieku” atjaunošanas projekta, īstenošanu minētā līdzfinansējuma saņemšanai jāveic līdz 2018. gada 5. septembrim.

Projekta “Svētdienas skolas izveide jaunās draudzes telpās”  mērķis ir izveidot Draudzes Svētdienas skolas, Draudzes kora un jauniešu slavēšanas grupas „Caurvējš” telpas Draudzes piederošajā mājā "Ērģelnieki".  Projekta mērķis ir popularizēt un nodrošināt kvalitatīvas garīgās apmācības iespējas jauniešiem līdz 18 gadiem, svētdienas skolā, kā arī attīstīt kora un slavēšanas grupas muzikālās spējas un iespējas, piesaistot aizvien jaunus dalībniekus, organizējot  muzikālus evaņģelizācijas pasākumus un sniedzot Draudzei iespēju piedalīties pasākumos arī ārpus Draudzes.

  • Veikta celtnes Tehniskā izpēte un saņemts būvkonstrukciju apsekošanas slēdziens.
  • Veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana.
  • Izstrādāts un projektam pievienots Elektrības un vājstrāvas projekts.
  • Izstrādāds ūdens / kanalizācijas projekts
  • Izstrādāta atjaunošanas darbu aptuvena tāme, kas tiks izmantota kā vadlīnijas, izvēloties būvniecības uzņēmumu/-us vai citus draudzei pieejamus risinājumus.
  • Izvērtēti piedāvājumi no būvniekiem.

Kopumā “Ērģelnieku” atjaunošanas projekts sniegs iespēju Draudzei paplašināt jau šobrīd īstenotās dažādās aktivitātes, kuru īstenošana atbilstošu telpu trūkuma dēļ ir ļoti ierobežotas, kā arī attīstīt jaunas idejas. Draudze pastāvīgi organizē gan pirmslaulību, kristību/iesvētību mācību kursus, gan 2016. gadā pirmo reizi Draudzes vēsturē tika organizēts arī Alfas kurss.

Pēc projekta īstenošanas Draudze būs gandarīta nodrošināt dažādo kristīgo/evaņģelizācijas pasākumu norisi, Svētdienas skolas, kora un slavēšanas grupas “Caurvējš” darbību, kā arī dažādas sadraudzības Draudzes locekļiem un Engures iedzīvotājiem mājīgā atmosfērā, atjaunotā koka ēkā pašā Engures sirdī.

 

Projekta pasūtītājs: Engures evaņģēliski luteriskā draudze

Projekts autors/ projekta autoruzraudzība: SIA „ZAIGAS GAILES BIROJS”

Arhitekti: Zaiga Gaile, Dāvis Gasuls, Maija Putniņa Gaile, Sintijas Norberte

Kopējā platība: 159,4 m2

22. aprīlis 2017

Labdarības koncerts draudzes nama “Ērģelnieki” atjaunošanai

Lielās Talkas dienas vakarā, š.g. 22.aprīlī draudze sadarbībā ar arhitekti Zaigu Gaili Engures baznīcā rīkoja labdarības koncertu, kura laikā savāktie ziedojumi, tāpat kā ienākumi no biļešu tirdzniecības,  tiks izlietoti 200 gadu vecā draudzes nama “Ērģelnieki” atjaunošanai.

Labdarības koncertā, kuru apmeklēja ap 300 ziedotāju, muzicēja grupas “Prāta vērtas” puiši kopā ar mūziķi Donu un  “My Radiant You”, izpildot tautā tik ļoti iemīļoto mūziku.

Labdarības koncerts attaisnoja uz to liktās cerības, jo kopā ar atsevišķiem privātpersonu ziedojumiem un biļešu tirdzniecību, savākto ziedojumu summa sasniedza 10 000 EUR. Kā koncerta sākumā minēja Zaiga Gaile, šī summa tiks ieguldīta draudzes nama siltumapgādes vajadzībām, cerot atjaunot ēkā esošās podiņkrāsnis.

Pēc labdarības koncerta apmeklētāji labprāt atsaucās uz draudzes aicinājumu un iegriezās Ērģelniekos, lai iedzertu draudzes sarūpēto tēju ar medu. Tā bija lieliska iespēja ikvienam, lai vēl pirms drīzumā gaidāmajiem rekonstrukcijas darbiem, iepazītos ar nama stāvokli, aprunātos ar arhitekti Zaigu Gaili un vēlreiz pārliecinātos, ka draudzei būs pa spēkam veco namu atdzīvināt, kalpojot Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

21. oktobris 2017

Rudens talka 2017. gadā

Rudens talka. Sagrābjam lapas, Aivars sagādājis elektrisko zāģi ar kuru palīdzibu zāģējam no celtniecības pārpalikušos dēļus

8. septembris 2017

Engures pašvaldības ciemošanās draudzes namā

Šodien Engures pašvaldības vadība kopīgi ar arhitekti Zaigu Gaili, draudzes un būvvaldes pārstāvjiem iepazinās ar mūsu nama 'Ērģelnieki' atjaunošanas projektā paveiktajiem darbiem. Paldies pašvaldībai par skaisto dāvanu. Draudzes, īpaši projekta īstenošanas mērķim atvērtā, ziedojumu konta numurs: LV79PARX0006984890001.